วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

ตัวอย่างพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ ..

พินัยกรรม

                                       เขียนที่..........................................................................
                  วันที่.................เดือน................................................พ.ศ.๒๕......
                            ข้าพเจ้า.....................................................................................อายุ.............ปี
อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่.................ตรอก/ ซอย.............................ถนน..........................
ตำบล / แขวง................................อำเภอ / เขต.........................จังหวัด.............................................

ขอทำพินัยกรรมไว้ว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว  ให้จัดการแบ่งทรัพย์มรดกของข้าพเจ้าแก่บุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   

ข้อ  ๑.   ที่ดินตาม.........................................เลขที่............................................เลขที่ดิน....................................................................พร้อมบ้านเลขที่..................................................ตำบล / แขวง.............................................................อำเภอ / เขต ......................................................จังหวัด.................................................................เนื้อที่.............ไร่..............งาน..........ตารางวา
           
  ข้อ  ๒.   รถ................หมายเลขทะเบียน ....................................................................
ให้ตกทองได้แก่ .........................................................................................................................

  ข้อ  ๓.   เงินสดที่ฝากไว้ในธนาคาร.............................................................................
สาขา.................................................... ....ให้ตกทอดได้แก่...............................................................
                 
      ข้อ  ๔.   เครื่องประดับ  ได้แก่.....( สร้อยคอทองคำ  แหวนเพชร )...................................
ให้ตกทอดได้แก่.............................................................................................................................
                 
              ข้อ  ๕.  ทรัพย์สินอื่น ๆ นอกจากนี้   และที่จะปรากฏว่ามีขึ้นภายหลังจากที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว  ให้ตกทอด ได้แก่..........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
               
    ข้อ  ๖.  ข้าพเจ้าขอตั้ง...................................................................................................
เป็นผู้จัดการศพของข้าพเจ้า  โดยให้หักเงินค่าทำศพเป็นเงิน
จำนวน...........................................บาท (........................................................................)
       
ข้อ  ๗.  ข้าพเจ้าขอตั้ง..............................................................................................
เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้า  เพื่อจัดการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้เป็นไปตามเจตนาและความประสงค์ของข้าพเจ้า
พินัยกรรมฉบับนี้  ข้าพเจ้าเขียนด้วยลายมือของข้าพเจ้าทั้งฉบับในขณะที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์  และได้ทำขึ้นไว้เป็น..........ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ

ลงชื่อ.................................................................ผู้ทำพินัยกรรม
 (........... ............................................................)

    ผู้ทำพินัยกรรม  ต้องเขียนด้วยลายมือตนเองทั้งฉบับ  โดยลงวันเดือนปีในขณะที่ทำพินัยกรรม แล้วลงลายมือชื่อของตนเองเอาไว้ในขณะที่ทำพินัยกรรมนั้น
        หากมีการขูดลบ  ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างใด ก็ให้ทำด้วนลายมือตนเองและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย  มิฉะนั้น พินัยกรรมจะไม่สมบูรณ์

                                        ( ตัวอย่าง พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับครับ )
                      
                                                                                                                                                                                                                                                                  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น